Fundusze inwestycyjne – wady i zalety

Fundusze inwestycyjne przeznaczone są dla osób, które chcą inwestować swoje pieniądze. Działalność takich funduszy regulują przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z zawarta tam definicją, „fundusz inwestycyjny to osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”. Każdy uczestnik funduszu otrzymuje jednostki uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny, będące potwierdzeniem uczestnictwa. Ich wartość uzależniona jest od wyceny aktywów, w które fundusz zainwestuje. To idealna opcja dla tych, którzy niekoniecznie znają się na zasadach działania rynków finansowych, analizach i inwestycjach albo ci, którzy uważają, że maja zbyt mało wolnych środków, które można przeznaczyć na samodzielne inwestycje. Wszelkimi ruchami zajmuje się w funduszu profesjonalny analityk, który śledzi wszelkie zmiany na rynku i stara się inwestować powierzone środki jak najlepiej.

ZAPYTAJ EXPERTA O KREDYT

Jak dużo można zyskać?

Uczestnictwo w funduszu może przynieść zyski w granicach kilkunastu procent w skali roku. Ostatecznie zależy to od wyniku funduszu, więc także trafności inwestycji.

Ile to kosztuje?

Fundusz inwestycyjny to zwykle dwa rodzaje opłat. Prowizja za zarządzanie potrącona zostaje od wartości wszelkich zgromadzonych pieniędzy i nie przekracza 4%. Im fundusz bardziej agresywny, tym prowizja jest wyższa. To i tak niewielka cena za zarządzanie naszymi funduszami i praca nad zyskiem. Opłata dystrybucyjna jest kolejną zwykle pobierana opłatą. W przypadku ryzykownych funduszy dochodzi nawet do 5%, choć zwykle jest niska (pobiera się ja przy zakupie jednostek uczestnictwa i wynosi ok. 0,2%). Niektóre instytucje pobierają także inne opłaty, np. umorzeniowe. Wszelkie te kwestie zawarte powinny być w umowie.

Czy można obniżyć prowizję?

Wraz ze wzrostem zainteresowania taka formą inwestowania wolnych środków wzrasta konkurencja. Wiele funduszy wprowadza możliwość korzystania z tańszych kanałów internetowych, udział w programach systematycznego oszczędzania, oferty lokat z funduszami, czy promocji. Zdecydowanie wpływa to na obniżenie opłat za nabycie jednostek funduszu. Oczywiście, przy większych inwestycjach, warto negocjować warunki oferty.

Podstawowym zadaniem funduszy jest lokowanie pieniędzy tak, by przyniosły jak najwyższe zyski, przy założonym (zaakceptowanym przez klienta) poziomie ryzyka. Właśnie o ryzyku nie można przy tego typu inwestycjach zapominać. Nawet wykwalifikowani pracownicy czasem popełniają błędy. Inwestor może stracić więcej, niż przewidziano. Zwykle trudno jest prognozować przyszłą wartość jednostek. Nie można nie wspomnieć również o podatku. W chwili odkupienia jednostek pobierany jest 19% podatek.

Leave a Reply